Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

alt alt

สามารถแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อบัญัติงบประมาณ ปี

พ.ศ. 2563 ในรูปข้างใต้บทความนี้

alt

หรือดาวน์โหลดตามลิ้งค์เอกสารด้านล่างนี้


Thanks CloudAccess.net