โครงการสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ บูรณาการร่วมกับที่ว่าการอำเภอจอมบึง โรงเรียนในเขตพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุขของตำบลเบิกไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเบิกไพร หมู่ที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิกไพร หมู่ที่ 2 และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเบิกไพร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงถึงความจงรักภักดี เทิดทูบูชาพระเมตตาบารมีน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นแผ่ไพศาลไปทั่วทิศ และได้สร้างคุณประโยชน์อนันต์แก่พสกนิกรชาวไทย

alt alt
alt alt