ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

พิมพ์

alt

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจางก่อสร้าง

.....................................................................................