สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

พิมพ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับหมู่บ้าน
ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
-----------------------------------------------

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่อง-ออกกำลังกาย กลางแจ้งสำหรับหมู่บ้าน จำนวน 7 รายการๆ ละ 2 ชุด รวมค่าติดตั้งพร้อมฐานรอง ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน และหน้าตลาด หมู่ที่ 1 บ้านเบิกไพร ,ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านวังตะเคียน ภายในวงเงินงบประมาณ 263,800 บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้