ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

พิมพ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

alt