ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่องขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561

พิมพ์

alt