ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

พิมพ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง การรับสมัครสอบค่ัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากตำแหน่งประเภททั่วไป

เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฎิบัติการ