รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร วันอังคาร ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2563

พิมพ์

alt alt