ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

พิมพ์

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

alt alt