รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร วันอังคาร ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

พิมพ์

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

วันอังคาร ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563smiley

alt alt