ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

พิมพ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. alt alt