Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)


แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557-2559


องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2556

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2556

------------------------------------------------

ด้วยประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2536  โดยกำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานคระกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  แล้วแต่ละกรณีทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส  

                         ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

                               

                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน                    

 

     ประกาศ    วันที่  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2555                

 

 

          (นายประภาส  พุฒซ้อน)

                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

                                          ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

 

 

 

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง  แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  2556

------------------------------------------------

เพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  30  มีนาคม 2536  เห็นชอบเกี่ยวกับมาตราการการปรับปรุงข้อมูล  เพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในระดับท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณ  โดยจัดเตรียมงานตามขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้สามารถดำเนินการได้  โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกไประหว่างปี  เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ

                                ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารแผนจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

                               

                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน                    

 

ประกาศ    วันที่  1   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  2555

 

 

        (นายประภาส  พุฒซ้อน)

                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

                                          ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

 

รายงานการเงิน..

อีเมล พิมพ์ PDF

อบต.สัญจรประชุมประชาคมหมู่บ้าน


คลิ๊กดูรายละเอียดโครงการ

หน้า 31 จาก 32


Thanks CloudAccess.net