รายงานการเงิน..


อบต.สัญจรประชุมประชาคมหมู่บ้าน


คลิ๊กดูรายละเอียดโครงการ

สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเบิกไพร


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเบิกไพร - หนองปรือ พุม่วง - หนองใหญ่
ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
------------------------------------------------

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อม สร้างถนนผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเบิกไพร- หนองปรือ พุม่วง-หนองใหญ่ ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 278 เมตร พร้อมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,668 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ตามรายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้าน-ห้าแสนบาทถ้วน)

สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับหมู่บ้าน
ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
-----------------------------------------------

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่อง-ออกกำลังกาย กลางแจ้งสำหรับหมู่บ้าน จำนวน 7 รายการๆ ละ 2 ชุด รวมค่าติดตั้งพร้อมฐานรอง ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน และหน้าตลาด หมู่ที่ 1 บ้านเบิกไพร ,ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านวังตะเคียน ภายในวงเงินงบประมาณ 263,800 บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดสายทางหลางชนบท-บ้านนายยวง หมู่ที่ 10

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด

สายทางหลวงชนบท - บ้านนายยวง  หมู่ที่  10  บ้านหนองยายจู

 ตำบลเบิกไพร  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

------------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ

ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดสายทางหลวงชนบท - บ้านนายยวง  หมู่ที่  10  บ้านหนองยายจู   ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ขนาดกว้าง  5  เมตร ระยะทาง  875  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.เบิกไพร กำหนด และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน  395,000  บาท  (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  395,000  บาท  (สามแสน-เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงิน  199,500  บาท  ของมูลค่างานที่จ้าง

                                กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  11  มกราคม  2556  ระหว่างเวลา  09.00  น. ถึง  12.00  น.  ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน วันที่  11  มกราคม  2556  ตั้งแต่เวลา  13.30  .  เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 27  ธันวาคม  2555 11  มกราคม  2556  เวลา  08.30.  

ถึง  16.30  .  ตามวันและเวลาที่กำหนด    องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  14  มกราคม  2556  เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,500  บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ระหว่างวันที่  27  ธันวาคม 2555  ถึงวันที่  11  มกราคม  2556  หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์เลข  หมายเลข  0-3273-9626 ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                                                         / จึงประกาศให้ทราบ..........      

                                               

                                                                                                -2-

 

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                  

 

ประกาศ      วันที่  26  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2555

 

 

        (นายธรรมรักษ์  บุตรน้ำเพ็ชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseโทร.032-739626 ต่อ 13 

 

 
 

คุณพึงพอใจ อบต.เบิกไพร ด้านใด
 
QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล