แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2556

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2556

------------------------------------------------

ด้วยประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2536  โดยกำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานคระกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  แล้วแต่ละกรณีทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส  

                         ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

                               

                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน                    

 

     ประกาศ    วันที่  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2555                

 

 

          (นายประภาส  พุฒซ้อน)

                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

                                          ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

 

 

 

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง  แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  2556

------------------------------------------------

เพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  30  มีนาคม 2536  เห็นชอบเกี่ยวกับมาตราการการปรับปรุงข้อมูล  เพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในระดับท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณ  โดยจัดเตรียมงานตามขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้สามารถดำเนินการได้  โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกไประหว่างปี  เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ

                                ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารแผนจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

                               

                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน                    

 

ประกาศ    วันที่  1   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  2555

 

 

        (นายประภาส  พุฒซ้อน)

                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

                                          ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

 

รายงานการเงิน..


อบต.สัญจรประชุมประชาคมหมู่บ้าน


คลิ๊กดูรายละเอียดโครงการ

สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเบิกไพร


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเบิกไพร - หนองปรือ พุม่วง - หนองใหญ่
ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
------------------------------------------------

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อม สร้างถนนผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเบิกไพร- หนองปรือ พุม่วง-หนองใหญ่ ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กว้าง 6 เมตร ยาว 278 เมตร พร้อมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,668 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ตามรายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้าน-ห้าแสนบาทถ้วน)

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร.081-8879453

 

 
 

คุณพึงพอใจ อบต.เบิกไพร ด้านใด
 


QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล