Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

รับสมัคร"จิตอาสาภัยพิบัติ"

อีเมล พิมพ์ PDF

รับสมัคร "จิตอาสาภัยพิบัติ"

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร รับสมัคร "จิตอาสาภัยพิบัติ" เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งเป็นการเฝ้าตรวจและเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น
คุณสมบัติ๑. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
๒. ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
๓. อายุ ๑๘ ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
๔. อาศัยจริงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
สนใจสมัคร "จิตอาสาภัยพิบัติ"หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดโทร 0 3273 9626 ต่อ 11


Thanks CloudAccess.net