Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

alt

            การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้นำหน้าที่จ่ายเงินตรง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยพิการ แทน องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  (เฉพาะผู้ที่โอนเข้าบัญชีเท่านั้น) โดยกำหนดจ่ายเงินทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายเงินในวันทำการ ก่อนวันหยุดน้ัน ส่วนผู้ที่รับเงินสดด้วยตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ยังคงเป็นผู้ทำหน้าที่จ่ายเช่มเดิม

          ทั้งนี้ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ โดยตรงเป็นการช่วยลดขั้นตอนการทำงานและทำให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือไม่ได้รับการโอนเงิน โปรดติดต่อที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร โทร.032739626 ต่อ 16

 

 


Thanks CloudAccess.net