Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร วันศุกร์ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

อีเมล พิมพ์ PDF
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร
วันศุกร์ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
alt alt
 


Thanks CloudAccess.net