สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

ที่ตั้ง
     ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอจอมบึง ประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดราชบุรี ประมาณ 39 กิโลเมตร

เนื้อที่
     มีเนื้อที่ประมาณ 105.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 65,998 ไร่

อาณาเขต
     ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอจอมบึง ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2540 รายละเอียดดังนี้
       ทิศเหนือ  ติดต่อตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่ จุดกึ่งกลางลำห้วยท่าช้าง บริเวณพิกัด NR 513151 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามไหล่เขา ผ่านถนนลูกรังไปวัดหนองปรือใหญ่ บริเวณพิกัด NR 527156 วกขึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่านไร่มันสำปะหลัง ถึงลำห้วยเผาถ่าน บริเวณพิกัด NR 527174 จากนั้นใช้กึ่งกลางลำห้วยเผาถ่านเป็นแนวแบ่งเขตไปตามลำห้วยหมด วกขึ้นเนินเขาทิศเหนือเขาพุม่วง เขากลอยไปทางทิศตะวันออกวกขึ้นสันเขาเทือกเขาหลวง บริเวณพิกัด NR 575165 ไปตามสันเขา สิ้นสุดที่ยอดเขาหลวง บริเวณพิกัด NR 584172 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร
       ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีแนว เขตเริ่มต้นที่ยอดเขาหลวง บริเวณพิกัด NR 584172 ไปทางทิศใต้ตามสันเขาผ่านสันเขาโกรกแต้ ยอดเขา 201 เขาหุบตาเซ็ง ตัดตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านไร่อ้อยถึงถนนลูกรังไปวัดเขาผึ้ง บริเวณพิกัด NR 623136 จากนั้นใช้กึ่งกลางถนนเป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศใต้ ผ่านวัดแม่พระกิจจานุเคราะห์ ผ่านทิศตะวันออกเขาคัดหอกประมาณ 2 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้จดสามแยกไปเขาคันหอก ตัดตรงไปทางทิศใต้ตามแนวคันนา สิ้นสุดที่แนวเขตบรรจบถนนสายจอมบึง – กาญจนบุรี บริเวณพิกัด NR 623064 รวม ระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 13 กิโลเมตร
       ทิศใต้  ติดต่อตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่กึ่งกลางถนนสาย จอมบึง – กาญจนบุรี บริเวณพิกัด N R 623064 ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร วกไปทางทิศใต้ ผ่านไร่อ้อย บ้านหนองอ้ายโชคถึงทางสาธารณะ บริเวณพิกัด N R 610056 ตัดไปทางทิศตะวันตกตามทางสาธารณะ วกลงลำห้วยท่าช้าง บริเวณพิกัด N R 537093 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร
       ทิศตะวันตก  ติดต่อตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่จุดกึ่งกลางลำห้วยท่าช้าง บริเวณพิกัด NR 537093 ไปตามลำห้วยท่าช้างทางทิศเหนือผ่านถนนสายจอมบึง – กาญจนบุรี บริเวณพิกัด NR 521111 วกไปทางทิศเหนือผ่านถนนลูกรัง ผ่านทิศตะวันออกของสำนักสงฆ์เขาน้อยบุญทวี ไปตามเนินเขา ผ่านถนนลูกรัง บริเวณพิกัด NR 521143 ไปทางทิศเหนือตามเนินเขาถึงลำห้วยท่าช้างสิ้นสุดที่แนบเขตบรรจบลำห้วยท่าช้าง บริเวณพิกัด NR 513151 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 7.5 กิโลเมตร

ภูมิประเทศ
     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือเป็นดินลูกรัง กักเก็บน้ำไม่อยู่ จึงไม่มีน้ำไว้สำหรับทำการเกษตร อาชีพส่วนใหญ่เป็นการทำนา ทำไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ซึ่งอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติ ปีใดไม่มีน้ำฝนหรือมีฝนมากเกินไปก็ทำให้พืชผลเสียหาย ส่วนอาชีพอื่น ๆ เช่น เลี้ยงโค เลี้ยงไก่ เลี้ยงสุกร เพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู เห็ดภูฎาน และเห็ดนางฟ้า และทำสวนผลไม้ เช่น มะม่วง

จำนวนหมู่บ้าน
      มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน อยู่ในเขต อบต.ทุกหมู่บ้าน (เต็มทั้งหมู่บ้าน)
     หมู่ที่   1 บ้านเบิกไพร นางอุทัย ศรัทธาผล ผู้ใหญ่บ้าน
     หมู่ที่   2 บ้านเบิกไพร นายวิเชียร ผิวแดง กำนัน
     หมู่ที่   3 บ้านวังตะเคียน นายมี มีคล้ำ ผู้ใหญ่บ้าน
     หมู่ที่   4 บ้านหนองตะลุมพุก นายสมพงษ์ ดินเขต ผู้ใหญ่บ้าน
     หมู่ที่   5 บ้านหนองศาลเจ้า นายจิรศักดิ์ พรมมา ผู้ใหญ่บ้าน
     หมู่ที่   6 บ้านในไร่ นายไพฑูรย์ จันทรัดทัด ผู้ใหญ่บ้าน
     หมู่ที่   7 บ้านอ่างหิน นายจันทร์ จันทร ผู้ใหญ่บ้าน
     หมู่ที่   8 บ้านหนองสำโรง นางสาย จาดไร่ขิง ผู้ใหญ่บ้าน
     หมู่ที่   9 บ้านหนองแพงพวย นายนัตฐา แช่มสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน
     หมู่ที่ 10 บ้านหนองยายจู นายสมพงษ์ ฟักเขียว ผู้ใหญ่บ้าน
     หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งโป่ง นายเสน่ห์ ขาวชื่น ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร
     ตำบลเบิกไพร มีประชากรทั้งสิ้น 5,788 คน เพศชาย 2,884 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.83 เพศหญิง 2,904 คน คิดเป็นร้อยละ 50.17 จำนวนครัวเรือน 1,612 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 54.81 คน/ตารางกิโลเมตร
หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
       บ้านเบิกไพร 180 304 300 604
       บ้านหนองปรือ 285 534 527 1,061
       บ้านวังตะเคียน 178 262 266 528
       บ้านหนองตะลุมพุก 103 163 157 320
       บ้านหนองศาลเจ้า 230 345 343 688
       บ้านในไร่ 197 316 321 637
       บ้านอ่างหิน 131 218 229 447
       บ้านหนองสำโรง 83 178 193 371
       บ้านหนองแพงพวย 78 171 174 345
       บ้านหนองยายจู 109 205 211 416
       บ้านทุ่งโป่ง 93 188 183 371

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร.081-8879453

 

 
 
 


QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล