การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

การคมนาคม
     มีเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล อำเภอ และจังหวัดโดยมีถนนสายหลักคือ เส้นทางเข้าสู่ตำบล เป็นถนนหลวงจังหวัดหมายเลข 3274 จอมบึง–ด่านทับตะโก ส่วนเส้นทางภายในตำบลจะเป็นถนนลาดยางสลับลูกรัง การคมนาคมใช้จักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ และรถโดยสารประจำทาง
     ส่วนเส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีสภาพผิวจราจรเป็นถนนดินและถนนลูกรัง ต้องจัดสรรงบประมาณบำรุงรักษาเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด เมื่อเกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำพัดถนนพังและชำรุดเสียหายทุกปี

การติดต่อสื่อสาร
     มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตามบ้านเรือนของประชาชน และมีตู้โทรศัพท์สาธารณะติดตั้งตามหมู่บ้าน
     นอกจากนั้นยังมีศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือ INTERNET ตำบล ไว้บริการประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ หรือติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลก

การไฟฟ้า
     ไฟฟ้าในครัวเรือน
            ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน โดยเฉพาะบ้านอยู่ห่างไกล จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 90 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ได้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึงประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ไปยังครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ก็ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด
     ไฟฟ้าสาธารณะ
            องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดซื้อชุดโคมไฟฟ้ามอบให้แต่ละหมู่บ้านตามโครงการไฟฟ้าส่องสว่างหมู่บ้านละ 5 ดวง ติดตั้งบริเวณจุดล่อแหลม เสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตรายแก่ประชาชน นอกจากนั้นยังได้ประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อติดตั้งชุดไฟฟ้าสาธารณะบริเวณวงเวียน จุดแยกต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสว่าง และความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรทางถนน ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรรับการสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 2 จุด ได้แก่ 1) ถนนสายบ้านเบิกไพร-บ้านหนองปรือ 2) ถนนสายบ้านเบิกไพร-ด่านทับตะโก

แหล่งน้ำธรรมชาติ
     ตำบลเบิกไพร มีลำห้วยหินเหล็กไฟเพียงสายเดียว ซึ่งไหลผ่าน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านเบิกไพร หมู่ที่ 3 บ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งโป่ง และหมู่ที่ 7 บ้านอ่างหิน พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเบิกไพร มีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย จึงไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี นอกจากนั้นยังเกิดการตื้นเขิน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     ระบบประปาในตำบลเบิกไพร จะประสบปัญหาในฤดูแล้ง น้ำแห้งไม่เพียงพอต่อการ ผลิตน้ำประปา ส่วนในฤดูฝนก็ประสบกับปัญหาน้ำขุ่น น้ำประปาไม่สะอาดเนื่องจากน้ำได้ไหลมาจากที่ต่าง ๆ ผ่านสิ่งต่าง ๆ เช่น สถานที่เลี้ยงสัตว์ หญ้า แล้วมารวมกันที่สระน้ำที่นำน้ำขึ้นมาทำน้ำประปาจึงไม่สะอาดเพราะไม่มีระบบกรองน้ำที่ดี การแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อบริโภคและเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอีกแนวทางหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรได้ดำเนินการคือ จัดซื้อภาชนะกักเก็บน้ำฝน (โอ่งน้ำ) แจกจ่ายให้กับประชาชนทุกครัวเรือน ๆ ละ 1 ใบ

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร.081-8879453

 

 
 
 


QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล