ข้อมูลอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

ศาสนา
      ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลเบิกไพร นับถือศาสนาพุทธ ในอัตราร้อยละ 99 ส่วนที่เหลือร้อยละ 1 นับถือศาสนาคริสต์ โดยอาศัยอยู่ที่บ้านหนองศาลเจ้า หมู่ที่ 5

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
       ทรัพยากรดิน
           พื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตร ปลูกพืชไร่ บริเวณที่ลาดเชิง เขาและริมลำห้วยเป็นพื้นดินชุ่มชื้น เหมาะแก่การทำสวน ปลูกพืชผักและผลไม้ โดยเฉพาะในพื้นที่ ส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เหลือจะทำการปลูกข้าว ซึ่งต้องรอในฤดูฝนอาศัยน้ำฝนเพราะไม่มีลำคลองไหลผ่านและไม่มีระบบชลประทาน
       ทรัพยากรน้ำ
           ตำบลเบิกไพร พื้นดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายจึงเก็บน้ำไว้ไม่ค่อยอยู่ จึงต้อง อาศัยหน่วยงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) รวมทั้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง ใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการขุดลอกลำห้วย ก่อสร้างฝาย ขุดบ่อบาดาล สระน้ำ เพื่อราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค – บริโภค และทำการเกษตร

กลุ่มมวลชนจัดตั้ง
       ลูกเสือชาวบ้าน
       TO BE NUMBER ONE
       อปพร.
       คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมฯ
       อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
       อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
       คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล
       อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
       ตำรวจชุมชน
       กลุ่มเยาวชน
       ราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า
       กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
       ชมรมผู้สูงอายุตำบลเบิกไพร
       ชมรมโค กระบือ แพะ แกะ
       อส.ปปส.
       กลุ่มแม่บ้านการเกษตร  ม.1
       กลุ่มช่างก่อสร้าง  ม.1
       กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง ม.1
       กลุ่มเกษตรทองหนองปรือ ม.2
       กลุ่มพัฒนาการเกษตร ม.2
       กลุ่มชาใบหม่อน ม.3
       กลุ่มปุ๋ยและยา ม.3
       กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู ม.4
       กลุ่มกลองยาว ม.4
       กลุ่มปุ๋ยและยา ม.5
       กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง ม.6
       กลุ่มทำน้ำพริก ม.6
       กลุ่มแคนวง ม.7
       กลุ่มปุ๋ยและยา ม.7
       กลุ่มปุ๋ยและยา ม.8
       กลุ่มทำริบบิ้น ม.8
       กลุ่มปุ๋ยและยา ม.9
       กลุ่มเลี้ยงสุกร ม.9
       กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู ม.10
       กลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือ ม.10
       กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู ม.11
       กลุ่มผลิตก้อนและเพาะเลี้ยง
       กลุ่มดนตรี ม.11
       กลุ่มพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ ม.11
       กลุ่มปุ๋ยและยา ม.11
       กลุ่มเลี้ยงสุกร ม.11
       กลุ่มสวัสดิการกองทุนออมวันละ 1 บาท
       อาสาสมัครทางหลวงชนบท

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร.081-8879453

 

 
 
 


QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล