Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish
บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

alt alt


กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
 

 

alt alt


นางชัญญานิษฐ์  ธัชศฤงคารสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

alt alt

นายสรวิชญ์  ศิริโภคา

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 


alt alt


นางสาวแสงเดือน  ง่วนฮวด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

alt alt

นางสาวจิราภรณ์  เหมเปา
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

alt alt

นางสาวสุนีย์  มั่นเอี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

alt alt

นางสาวกาญจนา  ท้าวญาติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

alt alt

นางสาวธารารัตน์  กองแก้ว
คนงานทั่วไป
 


Thanks CloudAccess.net