Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

นางไกร  พุ่มใบศรี
ประธานอบต.เบิกไพร

นายผดุงศักดิ์  ตนประเสริฐ
รองประธานสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
นายเฉลิมพล  ท้าวญาติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
นางน้ำค้าง  พรหมณี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
นายธรรมรงค์  น้ำฉ่ำใจดี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
นายนะเรศ  อุ่นภักดี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
นายเพริศ  ทองหุ้ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
นายประสิทธิ์  สอสอาด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
นายบุญธรรม แฉล้มนงนุช
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
นายชลอ  ผาสุข
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
นายอัมพวัน  ทองกลอย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
นายธนา  อุ่นหมั่นกิจ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
นายสง่า  จันทร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 
นายจิรวัฒน์  โกญจนาถ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
นายมนเฑียร  อิ่มบัวจันทร์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
 
นายอนุสรณ์  แสงอุทัย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
นางเมธาวี  ชุ่มเทียมพงษ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
 
นายประเทือง  เจียมอ่อน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
นายจรรย์ธรพงศ์  กันวงศ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10
 
นายพงศ์ภรณ์  จันทร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10
นายเข็ม  บุตรน้ำเพชร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11
 
นางเดือนเพ็ญ  จันทร์บริบูรณ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11


Thanks CloudAccess.net