Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 กองคลัง 20
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบล็อกวาล์ว-หนองโก หมู่ที่ 6 กองคลัง 27
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรือ่ง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง-หินคลุก สายต่างๆ ภายในตำบลเบิกไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 61
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุกสายต่างๆ และทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของ อบต.เบืกไพร หมู่ที่1-11) กองคลัง 59
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด-ทางแยก (หนองปรือ-หนองสำโรง) หมู่ที่ 2) กองคลัง 48
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาอเนกประสงค์-หนองปรือเล็ก (บ้านนางบุญมา) หมู่ที่ 9) กองคลัง 56
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่ิอมสภาพ สูญไปและใช้งานไม่ได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร กองคลัง 95
8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกเจริญ-ตลาดภูอินทร์ หมู่ที่ 4 กองคลัง 83
9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเฉียบ ปิ่นปี หมู่ที่ 3-ตำบลเรางบัว กองคลัง 80
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายเฉียบ ปิ่นปี หมู่ที่ 3 บ้านวังตะเคียน กองคลัง 54
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกเจริญ-ตลาดภูอินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะลุมพุก กองคลัง 50
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาอเนกประสงค์ หมูที่ 5 บ้านในไร่ กองคลัง 47
13 ตารางแสดงวงเินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบล็อกวาล์ว-หนองโก หมู่ที่ 6 บ้านในไร่ กองคลัง 50
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน แยกชายเนิน-บ้านนางภัคจิรา หมู่ที่ 3 บ้านวังตะเคียน) กองคลัง 129
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 9 บ้านหนองแพงพวย) กองคลัง 164
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรเรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุกสายต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. เบิกไพรหมู่ที่ 1-11 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กองคลัง 117
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ำได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุกสายต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.เบิกไพร) กองคลัง 231
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ำได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เรื่อง โครกงารก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งแฟ็บ-ทุ่งยืด หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งโป่ง กองคลัง 155
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้า่ง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองขโมย (บ้านนายชั้น) หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 10 กองคลัง 108
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองตะลุมพุก ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะลุมพุก กองคลัง 130
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 กองคลัง 139
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 กองคลัง 158
23 ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองคลัง 64
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง การประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองคลัง 57
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เบิกไพร) กองคลัง 157
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปและใช้งานไม่ได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร กองคลัง 415
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 กองคลัง 149
28 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายบุญเติม หมู่ที่ 5 บ้านหนองศาลเจ้า) กองคลัง 198
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 กองคลัง 148
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้งหอถังเก็บน้ำทรงเชมเปญ หมู่ที่ 1 บ้านเบิกไพร กองคลัง 210

หน้า 1 จาก 4


Thanks CloudAccess.net