ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.เบิกไพร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้อกันการทุจริต พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน นางสาววรรัตน์ พุ่มกระจาย 29
2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นางสาววรรัตน์ พุ่มกระจาย 76
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ นางสาวศิรประภา จันทร 66
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๖ นางสาวศิรประภา จันทร 164
5 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 37
6 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชื่อโครงการ/กิจกรรม - ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน 1. การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเก สุวรรณา สิงห์โต 144
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 สำนักปลัด 112
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) สุวรรณา สิงห์โต 111
9 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สุวรรณา สิงห์โต 134
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1,2) จิราพัชร์ ทองใบ 113
11 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 จิราพัชร์ ทองใบ 149
12 ประกาศองค์การบริหาารส่วนตำบลเบิกไพร ปิดประกาศรายงานผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปิยาภรณ์ น้อยดี 169
13 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1,2) จิราพัชร์ ทองใบ 206
14 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 จิราพัชร์ ทองใบ 215
15 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 สำนักปลัด 278
16 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 สำนักปลัด 280
17 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 263
18 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 สำนักปลัด 349
19 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 อบต.เบิกไพร 963
20 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 อบต.เบิกไพร 878
21 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน 2560 อบต.เบิกไพร 1117
22 โครงการอบรมให้ความรู้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี58 ผู้ดูแลระบบ 1483
23 การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2557 อบต.เบิกไพร 2204
24 รายงานผลการติดตามแผน3ปีประจำปี 56 อบต.เบิกไพร 1469
25 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 56 อบต.เบิกไพร 1336

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร.081-8879453

 

 
 
 


QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล