Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ พวงเพ็ญ ปานน้อย 11
2 รับสมัคร"จิตอาสาภัยพิบัติ" พวงเพ็ญ ปานน้อย 130
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 20
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 23
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 19
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 16
7 ประกาศอำเภอจอมบึง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 15
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 22
9 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครเงมี่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 กองการศึกษา 23
10 ประกาศสภาองค์การบริหารา่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 24
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 25
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารา่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 35
13 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 46
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 36
15 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 87
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 56
17 ประชาสัมพันธ์ การกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน สำนักปลัด 48
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 29
19 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รานงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 80
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 65
21 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 51
22 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 73
23 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 50
24 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 93
25 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี2562 สำนักปลัด 74
26 ประกาศประชุมสภา น.ส.สุวรรณา สิงห์โต 52
27 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร น.ส.สุวรรณา สิงห์โต 69
28 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สำนักปลัด 53
29 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลเบิกไพร สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ปิยาภรณ์ น้อยดี 84
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง น.ส.สุวรรณา สิงห์โต 83

หน้า 1 จาก 2


Thanks CloudAccess.net