Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารา่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 1
2 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤต โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 5
3 ยุงลาย พาหนะนำโรค อรประภา 4
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักปลัด 15
5 ประชาสัมพันธ์ผลกระทบหรืออันตรายด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Administrator 25
6 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) กองคลัง 25
7 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อบต.เบิกไพร 22
8 ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วย ล้าง เสี่ยง ลด กองการศึกษา 39
9 การสูบบุหรี่ กับการติดเชื้อรุนแรงจากโควิด-19 กองการศึกษา 22
10 วิธีปฎิบัติตนเอง เมื่อจำเป็นต้องออกนอกบ้าน-เมื่อกลับมาถึง-และเมื่ออยู่บ้าน เพื่ออนามัยสิ่งแวดล้อมสู้ภัย COVID-19 กองการศึกษา 86
11 7 วันวัดใจ จุดตัดสถานการณ์ Covid-19 น.ส.สุวรรณา สิงห์โต 26
12 สัดส่วนประชาคมตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร กองคลัง 16
13 โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กองคลัง 23
14 โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กองคลัง 23
15 สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 กองคลัง 27
16 สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 กองคลัง 61
17 สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 กองคลัง 45
18 สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 กองคลัง 38
19 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา อบต.เบิกไพร 38
20 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร พวงเพ็ญ ปานน้อย 27
21 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ พวงเพ็ญ ปานน้อย 114
22 รับสมัคร"จิตอาสาภัยพิบัติ" พวงเพ็ญ ปานน้อย 695
23 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ปิดประกาศรายงานสรุปผลประเมินความพึ่งพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักปลัด 1
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 76
25 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 77
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 85
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 47
28 ประกาศอำเภอจอมบึง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 79
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 64
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำเบิกไพร เรื่อง ยุบเลิกโครงการเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 32

หน้า 1 จาก 3


Thanks CloudAccess.net