Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 81
32 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 48
33 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 174
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 90
35 ประชาสัมพันธ์ การกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน สำนักปลัด 74
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 38
37 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รานงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 109
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 90
39 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 68
40 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 120
41 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 68
42 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 119
43 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี2562 สำนักปลัด 90
44 ประกาศประชุมสภา น.ส.สุวรรณา สิงห์โต 69
45 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร น.ส.สุวรรณา สิงห์โต 88
46 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สำนักปลัด 90
47 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลเบิกไพร สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ปิยาภรณ์ น้อยดี 100
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง น.ส.สุวรรณา สิงห์โต 126
49 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 น.ส.สุวรรณา สิงห์โต 133
50 ประกาศรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักปลัด 65
51 โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม จรรยา สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง อบต.เบิกไพร ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 26 กันยายน 2561 น.ส.สุวรรณา สิงห์โต 138
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักปลัด 29
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 น.ส.สุวรรณา สิงห์โต 130
54 ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร น.ส.สุวรรณา สิ่งห์โต 207
55 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่องขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 น.ส.สุวรรณา สิ่งห์โต 123
56 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. น.ส.สุวรรณา สิ่งห์โต 126
57 ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ สำนักปลัด 136
58 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2561 อบต.เบิกไพร 194
59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี 2560 อบต.เบิกไพร 302
60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี 2560 อบต.เบิกไพร 246

หน้า 2 จาก 3


Thanks CloudAccess.net