Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤต โรจน์วิวัฒน์ กันวงศ์ 2
2 ยุงลาย พาหนะนำโรค อรประภา 2
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักปลัด 14
4 ประชาสัมพันธ์ผลกระทบหรืออันตรายด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Administrator 21
5 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) กองคลัง 24
6 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อบต.เบิกไพร 20
7 ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วย ล้าง เสี่ยง ลด กองการศึกษา 37
8 การสูบบุหรี่ กับการติดเชื้อรุนแรงจากโควิด-19 กองการศึกษา 19
9 วิธีปฎิบัติตนเอง เมื่อจำเป็นต้องออกนอกบ้าน-เมื่อกลับมาถึง-และเมื่ออยู่บ้าน เพื่ออนามัยสิ่งแวดล้อมสู้ภัย COVID-19 กองการศึกษา 80
10 7 วันวัดใจ จุดตัดสถานการณ์ Covid-19 น.ส.สุวรรณา สิงห์โต 24
11 สัดส่วนประชาคมตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร กองคลัง 15
12 โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กองคลัง 22
13 โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กองคลัง 22
14 สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 กองคลัง 24
15 สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 กองคลัง 52
16 สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 กองคลัง 42
17 สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 กองคลัง 36
18 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา อบต.เบิกไพร 35
19 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร พวงเพ็ญ ปานน้อย 24
20 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ พวงเพ็ญ ปานน้อย 111
21 รับสมัคร"จิตอาสาภัยพิบัติ" พวงเพ็ญ ปานน้อย 641
22 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ปิดประกาศรายงานสรุปผลประเมินความพึ่งพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักปลัด -
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 71
24 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 76
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 80
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 42
27 ประกาศอำเภอจอมบึง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 74
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 63
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำเบิกไพร เรื่อง ยุบเลิกโครงการเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 28
30 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครเงมี่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 กองการศึกษา 94

หน้า 1 จาก 3


Thanks CloudAccess.net