Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 2
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 3
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 2
5 ประกาศอำเภอจอมบึง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 1
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 9
7 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครเงมี่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 กองการศึกษา 9
8 ประกาศสภาองค์การบริหารา่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 9
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 13
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารา่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 23
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 32
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 25
13 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 50
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 40
15 ประชาสัมพันธ์ การกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน สำนักปลัด 35
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 20
17 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รานงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 48
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 38
19 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 38
20 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 56
21 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 39
22 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 57
23 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี2562 สำนักปลัด 55
24 ประกาศประชุมสภา น.ส.สุวรรณา สิงห์โต 45
25 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร น.ส.สุวรรณา สิงห์โต 55
26 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลเบิกไพร สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ปิยาภรณ์ น้อยดี 72
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง น.ส.สุวรรณา สิงห์โต 69
28 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 น.ส.สุวรรณา สิงห์โต 94
29 ประกาศรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักปลัด 14
30 โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม จรรยา สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง อบต.เบิกไพร ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 26 กันยายน 2561 น.ส.สุวรรณา สิงห์โต 107

หน้า 1 จาก 2


Thanks CloudAccess.net