Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

alt

ดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็มที่ลิ้งค์ด้านล่างข้อความนี้


Thanks CloudAccess.net