เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

alt

ประกาศ เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 2 มี.ค. 2567

ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย2 มี.ค. 2567

alt

ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย (เวปไซต์,เฟสบุ๊ค) เรื่อง กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยอันตราย และโรคที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ และประโยชน์จากการเลิกบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึง สื่อสารช่องทางในการเลิกบุหรี่ให้กับผู้สูบบุหรี่ในบริเวณเขตสูบบุหรี่

alt

ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งธนาคารขยะตำบลเบิกไพรเพื่อเป็นกลุ่มนำร่องในพื้นที่ตำบลเบิกไพร

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567
สภาเด็กและเยาวชนร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จัดตั้งธนาคารขยะตำบลเบิกไพรเพื่อเป็นกลุ่มนำร่องในพื้นที่ตำบลเบิกไพร ที่สนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกในครัวเรือน ภายใต้หลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะสามารถนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกไปขายเพื่อให้มีรายได้สู่ครัวเรือนและหมู่บ้าน ต่อยอดการพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะหมู่บ้าน เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและรับซื้อขยะ รีไซเคิลจากประชาชนในหมู่บ้าน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหมู่บ้าน และนำรายได้ไปจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ ของหมู่บ้าน
#MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION
alt

ประชาสัมพันธ์การจัด Workshop และการให้ความรู้ด้ารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร.081-8879453

 

 
 

คุณพึงพอใจ อบต.เบิกไพร ด้านใด
 


QR Code
อบต.เบิกไพร

ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 032-739-626

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล