Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์ "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563"

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2020 เวลา 14:08 น.

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

alt alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน 2020 เวลา 10:11 น.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งหมายถึงบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย

1. ฝ่ายบริหาร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล / เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2. ฝ่ายประจำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / หัวหน้าสำนักปลัด / ผู้อำนวยการ ทุกกอง

3. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกมิติของหน่วยงาน และให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายครบถ้วนตามตัวชี้วัด จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมินให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้

1. ผ่านเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

2. ผ่าน URL : http://itas.nacc.go.th/go/iit/2z50fw

3. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR-Code)

alt alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2020 เวลา 14:08 น.

เรียกประกาศประชุมสภาองค์การบริหารตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศอำเภอจอมบึง

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

alt alt

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง รียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

ประจำปี พ.ศ. 2563

alt alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2020 เวลา 13:52 น.

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "หมอชนะ"

อีเมล พิมพ์ PDF

alt alt

alt alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020 เวลา 13:43 น.

หน้า 3 จาก 35


Thanks CloudAccess.net