Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม จรรยา สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง อบต.เบิกไพร ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 26 กันยายน 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

 alt

altalt

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:19 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 กันยายน 2018 เวลา 09:43 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2018 เวลา 13:48 น.

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 พิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทาน ในนาม คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง ณ สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านพักพิงแก้วตา

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

               alt       

                             alt

 

alt

 
 
 
 
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018 เวลา 14:38 น.

ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2018 เวลา 11:11 น.

หน้า 9 จาก 21


Thanks CloudAccess.net