Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 alt alt

alt alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2019 เวลา 15:16 น.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

alt alt

สามารถแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อบัญัติงบประมาณ ปี

พ.ศ. 2563 ในรูปข้างใต้บทความนี้

alt

หรือดาวน์โหลดตามลิ้งค์เอกสารด้านล่างนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2019 เวลา 14:02 น.

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

alt alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 กันยายน 2019 เวลา 13:25 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

alt

ดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็มที่ลิ้งค์ด้านล่างข้อความนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 กันยายน 2019 เวลา 13:15 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

alt alt

alt alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2019 เวลา 14:27 น.

หน้า 4 จาก 24


Thanks CloudAccess.net