Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

alt alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 กันยายน 2019 เวลา 13:25 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

alt

ดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็มที่ลิ้งค์ด้านล่างข้อความนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 กันยายน 2019 เวลา 13:15 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

alt alt

alt alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2019 เวลา 14:27 น.

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

alt alt

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

alt alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

alt alt

หน้า 2 จาก 21


Thanks CloudAccess.net