Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2019 เวลา 15:06 น.

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศอำเภอจอมบึง

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

alt

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2019 เวลา 09:34 น.

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

alt

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:11 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:46 น.

ประชาสัมพันธ์ การกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

 

ประชาสัมพันธ์Ãการกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

Ãสืบเนื่องจาก ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยได้เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของชุมชน ป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชุมชนปลอดขยะ อันดับ 1 ของประเทศ ประจำปี 2560 ในการบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง เริ่มจากครัวเรือนโดยการคัดแยกขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป เป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี

Âกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดได้นำข้อดำริของประธานแม่บ้านมหาดไทย มาเป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทางและให้จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด และขอความร่วมมือข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดทำ "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" ในครัวเรือนของตน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน จัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ในครัวเรือน

   องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จึงขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร จัดถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน โดยวิธีการย่อยสลายในถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติต่อไปเพื่อช่วยลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

 

โปรดดาวน์โหลดลิ้งค์ที่แนบอยู่ด้านล่างข้อความประชาสัมพันธ์นี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 14:20 น.

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 8 จาก 24


Thanks CloudAccess.net