Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean Spanish

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่

อีเมล พิมพ์ PDF

altalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 ธันวาคม 2019 เวลา 14:54 น.

ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 ธันวาคม 2019 เวลา 11:18 น.

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อีเมล พิมพ์ PDF

altalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 ธันวาคม 2019 เวลา 16:07 น.

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 ธันวาคม 2019 เวลา 13:54 น.

รับสมัคร"จิตอาสาภัยพิบัติ"

อีเมล พิมพ์ PDF

รับสมัคร "จิตอาสาภัยพิบัติ"

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร รับสมัคร "จิตอาสาภัยพิบัติ" เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งเป็นการเฝ้าตรวจและเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น
คุณสมบัติ๑. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
๒. ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
๓. อายุ ๑๘ ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
๔. อาศัยจริงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
สนใจสมัคร "จิตอาสาภัยพิบัติ"หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดโทร 0 3273 9626 ต่อ 11
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14:59 น.

หน้า 6 จาก 28


Thanks CloudAccess.net